Centrálne vysávanie s novou kvalitou

Bývať v súlade s modernými trendmi neznamená len kúpiť dizajnovú sedačku, ale aj udržať si doma čisté a hygienické prostredie bez prehnanej driny. Pohodlnú cestu k tomuto cieľu vám dokonale „zametie“ centrálny vysávač.

Zbavovať obytné priestory nečistôt je nutné, pretože rastie počet alergií a stav ovzdušia v mestách má tiež mnoho negatívnych vplyvov na vnútorné prostredie v domoch. Jednou z najnepríjemnejších nečistôt, s akými sa v domácnosti stretneme, je prach. Vyskytujú sa v ňom škodlivé anorganické látky, ako aj mikroorganizmy, ktoré ohrozujú zdravie obyvateľov domu. Prach pritom dokáže prenikať takmer všade.
Hlavný problém vysávania pomocou klasických vysávačov „na šnúre“ je samozrejme to, že nasatý vzduch sa pri mobilnom vysávači vracia do interiéru. Hoci je viac, či menej prefi ltrovaný, nikdy nie je stopercentne čistý. Dôsledkom tohto princípu je aj ďalšie vírenie prachu, ktorý sa po skončení upratovania znovu usadzuje. Existuje však riešenie, ktoré navyše prináša aj uľahčenie práce pri samotnom vysávaní. Sú to centrálne vysávače.

JEDNODUCHO A RACIONÁLNE

Oproti tradičnému mobilnému prístroju centrálny vysávač celý pracovný postup zjednodušuje a urýchľuje. V dome alebo byte je nainštalovaná sacia jednotka, ku ktorej vedie potrubie s hadicovými zásuvkami. Na pevne inštalovaný rozvod potrubia nadväzujú vysávačové zásuvky v jednotlivých miestnostiach. K nim sa pri vysávaní pripája mobilná hadica. Po pripojení hadice sa zapne centrálny vysávač, vysávaný prach sa v agregáte separuje a ukladá v prachovom vedierku. Vyčistený vzduch sa odvádza mimo obytného priestoru výfukovým potrubím. Dôležité je, aby bol rozvod navrhnutý a zhotovený podľa noriem. Takto zhotovený rozvod umožní aj v budúcnosti použiť akékoľvek príslušenstvo, všetky spôsoby ovládania centrálnej jednotky a navyše nevyžaduje žiadnu údržbu.

Oproti klasickým vysávačom majú súčasné centrálne vysávače 2 až 4 – násobný sací výkon, umožňujúci rýchlejšie vysávanie. Najväčšou výhodou je však zdravšie bývanie, pretože pri vysávaní nedochádza k víreniu prachu a aj najmenšie nefi ltrovateľné častice sa odvedú mimo obytný priestor a nehromadia sa v interiéri ako pri klasickom vysávači.

NIEKOĽKO ZÁSUVIEK PRE CELÝ DOM

Elux-930+SetPočet zásuviek nemusí byť veľký – pre priemerný rodinný dom postačí 1 až 3 na jedno poschodie. Pripájaná hadica má dĺžku 7 - 12 metrov, čo je podstatne väčší záber v porovnaní s  klasickými vysávačmi. Takýto veľký záber je možný  vďaka väčšiemu výkonu sacej jednotky. Maximálna odporúčaná plocha na vysávanie z jedného bodu je pritom 50 až 70 m2. Dôležité je zvážiť, kde budú zásuvky umiestnené, aby sa až po inštalácii systému neukázalo, že niektoré časti domu sú nedostupné. Preto je vhodné Integrované príslušenstvo o aplikácii systému uvažovať už vo fáze projektovej prípravy.

Zásuvky sa umiestňujú v obytných priestoroch najčastejšie vo výške elektrických zásuviek, často sú veľmi podobné alebo vzhľadovo rovnaké /ABB/. Vysávanie sa spustí pomocou diaľkového ovládania v momente pripojenia hadice, alebo ručne pomocou vypínača priamo na hadici. K príslušenstvu moderných centrálnych vysávačov patrí široký sortiment nástavcov, ako sú turbokefy na čalúnený nábytok, nástavce na žalúzie, separátory umožňujúce pohodlné vysávanie vody alebo popola z krbu. Niektoré systémy centrálnych vysávačov nezostávajú iba pri zásuvkách pre pripojenie hadice. V priestoroch, kde sa predpokladá častejšia produkcia nečistôt, ako sú napríklad pracovné plochy kuchynských liniek, sa umiestňujú štrbinové zásuvky, ktoré sa po zapnutí postarajú o rýchle odsatie nežiadú- cich nečistôt.

VODA NIE JE PROBLÉM

Možnosti centrálnych vysávačov nezostáva- jú iba pri štandardnom vysávaní nečistôt – systé- my si poradia aj s vodou. Poznáme 2 typy systé- mov, ktoré rozlišujeme podľa princípu fungova- nia.

Systém s mokrým saním bez separátora má saciu jednotku prispôsobenú na vstup a zhro- mažďovanie vody, ktorá sa počas vysávania au- tomaticky odvádza do kanalizácie. Tento systém je obzvlášť vhodný na priemyselné využitie, kde sa pravidelne alebo stále vysáva voda. Nevýho- dou systému je problém so striedaním suchého a mokrého vysávania. Po každom vysatí vody je potrebné hadicu a potrubie prepláchnuť čistia- cim prostriedkom a najmä dôkladne vysušiť 10

- 30 minútovým vysávaním vzduchu.

Pre rodinné domy a hotely je vhodný systém nazývaný Wet Excelent. Základom je systém pre suché vysávanie rozšírený o separačnú nádobu, ktorá sa pripojí v mieste vysávania. Vďaka tejto predradenej nádobe sa do hadice a rozvodu ne- dostane voda. Výhodou systému je jeho jedno- duchosť a minimálna údržba spočívajúca v jed- noduchom vyliatí vody zo separátora po skonče- ní vysávania.

Centrálne vysávače tak pomôžu vyriešiť nie- len drobné nehody v kuchyni, ale aj prípadný 

problém s vodou vypustenou napr. z poškode- nej pračky, a pod.

 

ÚDRŽBA A CENA

Pri rozhodovaní sa medzi klasickým a cen- trálnym typom vysávania hrá niekedy negatív- nu rolu obava z prílišnej náročnosti inštalácie. Ani to ale nemusí byť problém. Centrálne sacie jednotky nie sú príliš náročné na priestor, a po- kiaľ nie je možné ich umiestnenie v dopredu ur- čenej technickej miestnosti, je možné prevádz- kovať ich napríklad na balkóne, alebo vo vstava- nej skrini. Rovnako potrubie pre odsávanie nie je nutné pri dodatočnej inštalácii zložito zaseká- vať do existujúcich múrov, je možné viesť ho na- príklad v lištách pri stenách nad podlahou. Ná- ročnosť údržby závisí od použitého agregátu. Pri vysávačoch s vymeniteľnými filtrami je nutná ich pravidelná výmena. Pevné filtre je potrebné pra- videlne čistiť – látkové alebo propylénové filtre pravidelne vyberať a preplachovať vodou, ale- bo prať v práčke. Novinkou sú úplne bezúdržbo- vé filtre Gore-tex v kombinácii s cyklónovou se- paráciou. Výhodou Gore-texovej filtrácie nie je len samotná bez-údržbovosť systému, ale naj- mä stály sací výkon, u najnovších agregátov sta- čí iba 1x ročne vyprázdniť prachové vedierko. Ceny centrálnych vysávačov aj s inštaláciou roz- vodu začínajú od 1 350 Eur. Pri dodatočnej inšta- lácii je nutné počítať s nákladmi na všetky po- trebné úpravy. Životnosť týchto zariadení je vyš- šia ako klasických vysávačov, navyše poskytujú oveľa vyšší komfort pri upratovaní.

smartsystems-centralny-vysavac-foto-02